Bakteriálne ochorenia

 

Salmonelóza

Značne rozšíreným ochorením, ktoré vyvoláva straty v chovoch, je pa­ratýfus alebo salmonelóza holubov. Výskumom sa potvrdilo, že takmer 10 % holubov je napadnutých zárodkami salmonel; tieto holuby sú po­tom bacilonosičmi. Nákaza sa vyskytuje najmä tam, kde sa venuje malá pozornosť výžive a hygiene. Salmonelózu môžu prenášať aj voľne žijúce vtáky. Holuby sa nakazia prijímaním infikovaného krmiva alebo vody znečistenej trusom.

Priebeh ochorenia je rozdielny. Pri mladých holuboch sa najväčšia chorobnosť zistila v prvých týždňoch po vyliahnutí. Mláďatá posedávajú v kútoch holubníka, majú našuchorené perie a nechcú žrať; okolie kloaky je znečistené vodnatým trusom, ktorý je zelenkastej farby. Dospelé je­dince sú odolnejšie a príznaky ochorenia nie sú také typické. V mno­hých prípadoch holuby krívajú a na krídlach sa im tvoria opuchliny, v dôsledku čoho sa znižuje ich schopnosť lietania. Zriedkavejšie pozoro­vať nervové príznaky. Pretože zárodky prenikajú aj do pohlavných or­gánov, pri samiciach pozorovať poruchy v znáške, niekedy s trvalými následkami. Infikované embryo vo vajíčku odumiera alebo sa nakľuje u odumrie. Môže sa však vyliahnuť mláďa s nevstrebaným žitkom a potom odumrie.

Nákaza sa potvrdzuje laboratórnym vyšetrením trusu alebo uhynu­tých holubov.

Choré Jedince treba izolovať, úplne vychudnuté holuby zabiť. Pri lie­čení podávame holubom také antibiotiká, na ktoré sú zárodky salmonel najcitlivejšie (podľa odporúčania veterinárneho lekára). Dobré výsledky sme zaznamenali pri podávaní Chronicin tabl. v dávke 100 g (mláďatám sa liek podáva v polovičnej dávke), ktorá sa rozdelí na dvakrát a podáva sa na 2x ráno a večer. Z chemoterapeutík sa osvedčil Furazolidon. Ostatným ho­lubom podávame preventívne Oxymykoin pulvis primiešaný v 2 % koncentrácii do vody 5 až 7 dní. Po skončení liečenia sa odporúča znovu vyšetriť trus a zistiť, či bola nákaza zlikvidovaná.

V chovoch, kde sa paratýfus vyskytuje stacionárne, treba nasadiť bakteriofág Salmonella typhimurium. Najlepšie je preliečiť holuby na za­čiatku a na konci chovnej sezóny. Bakteriofág je tekutý a podáva sa v dávke 1 ml zriedený s 10 ml vody (pre jedného holuba). Odporúča sa liek podávať individuálne, v opačnom prípade treba holuby na 3 až 7 dní za­vrieť.

Pred dezinfekciou musíme celý holubník dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať 2 — 4 % lúhom sodným.

Tuberkulóza

Tuberkulóza holubov sa vyskytuje len ojedinele, a to v hygienicky za­nedbaných chovoch. Najpravdepodobnejšia možnosť prenosu nákazy z hy­diny na holuby je pri ich spoločnom chove.

Pôvodcom ochorenia je bacil Mycobacterium avium, ktorý postihuje predovšetkým hrabavú hydinu. Nakaziť sa však môžu aj ľudia a domáce zvieratá.

Zdrojom nákazy môžu byť staré sliepky alebo voľne žijúce vtáctvo, ktoré roznáša nákazu infikovaným trusom. Ochorenie má zdĺhavý priebeh a zvyčajne postihuje väčší počet zvierat. Choroboplodné zárodky sa do­stanú do organizmu znečistenou potravou alebo vodou. Na vnútorných orgánoch holubov sa vytvárajú tuberkulózne uzlíky veľkosti špendlíkovej hlavičky až hrášku a porušujú ich metabolickú funkciu. Holuby vidi­teľne chudnú a ich úžitkovosť a športové výkony klesajú.

Liečenie neprichádza do úvahy. Všetky choré alebo na ochorenie po­dozrivé holuby treba zlikvidovať. Ostatné holuby možno preveriť tuberkulinačnými skúškami, či je nákaza úplne zlikvidovaná.

Aj keď je toto ochorenie veľmi ojedinelé, treba mu venovať zvýšenú pozornosť a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu, najmä v záujme zdravia člo­veka.Najlepšou prevenciou je absolútna čistota chovateľského zariadenia a plnohodnotná výživa. Žiadúci je oddelený chov holubov od hydiny.Prostredie treba dezinfikovať 5 % chlóramínom.

Nádcha

Medzi nepríjemné ochorenia holubov patrí nádcha. Vzniká prevažne v dôsledku zlých zoohygienických podmienok v holubníku. Veľmi ne priaznivé účinky tohto ochorenia možno pozorovať pri športovo výkon­ných holuboch, pretože sa znižujú ich letové schopnosti. Choré vtáky opúšťajú letiaci kŕdeľ a často odpočívajú.

Nádchu vyvolávajú zárodky zo skupiny mykoplaziem, ktorým sa darí prakticky v každom prostredí, kde je vlhko a nižšia teplota. Nákaza po­stihuje aj iné domáce vtáky. Ľahko sa prenáša najmä tam, kde sa spolu s holubmi chovajú sliepky. Šíreniu ochorenia napomáha vzájomný styk s nakazenými jedincami, ako aj krmivo a voda. Predispozične pôsobí aj zlé kŕmenie, sústreďovanie holubov na výstavy a chronicky prebiehajúce vonkajšie alebo vnútorné parazitárne ochorenia.

Príznaky možno spozorovať za 7 — 14 dní po infekcii. Priebeh ochorenia je chronický a zvieratá, najmä mladé holuby, môžu uhynúť len výnimočne. Postihnuté sú dýchacie orgány; sliznica ústnej dutiny Je prekrvená. Neskôr sa tvorí hlienovo-hnisavý sekrét, ktorý pri dýchaní vychádza z nosových otvorov a znemožňuje normálne dýchanie. Choré holuby často potriasajú hlavou, majú otvorený zobák; vzniká aj zápal očnej spojovky. V ťažších prípadoch sa mladým holubom tvoria v zubáku, na podnebí a v hrtane hnisavo-kazeózne povlaky špinavo sivej farby a nepríjemného zápachu. V chovoch, kde sa trvalé vyskytuje nákaza so striedavou intenzitou, nemožno očakávať dobré chovateľské výsledky. Platí to najmä pri chovateľsky náročných plemenách.

Diagnózu stanovujeme na základe klinických príznakov a pitvy. Treba však vylúčiť podozrenie na ornitózu, ktorá má podobná príznaky, ale prudší priebeh končiaci sa hynutím. V takýchto prípadoch je potrebné dôslednejšie laboratórne vyšetrenie. Pri ojedinelom výskyte ochorenia treba aplikovať Tetramykoin dražé 50 mg. Dospelým holubom podávame dražé dvakrát denne 5 dní, mlá­ďatám polovičné dávky. Pri hromadnom výskyte sa osvedčil preparát erytromycín v prášku v množstve 20 — 30 g na 1 L vody, čo zodpovedá 2 — 3 % koncentrácii. Prípravok podávame 5 až 7 dní, pričom holuby nechávame stále zatvorené. Liečenie možno o 14 dní opakovať.

Choroboplodné zárodky, ktoré vyvolávajú toto ochorenie, sú pomerne málo odolné a možno ich zničiť bežne používanými dezinfekčnými pro­striedkami. Najúčinnejšou prevenciou je vytvoriť v holubníku vhodnú mikroklímu. Predovšetkým treba čo najviac znížiť vlhkosť, dobre izolovať podlahu a zabrániť prievanu. Okrem toho treba holubom podávať kvalitné zrno a v zimných mesiacoch ich napájať vlažnou vodou.