Prevencia v chove holubov

 

   Jedným z najdôležitejších opatrení úspešného chovu je správne dodr­žiavanie prevencie. Predchádzať ochoreniam je výhodnejšie než ich lie­čiť. Pod prevenciou rozumieme súbor príprav, ktoré zaisťujú zdravie zvierat, zamedzujú vznik a šírenie nákaz. Mnohí chovatelia podceňujú význam týchto príprav a prevencii nevenujú primeranú pozornosť. Do­mnievajú sa, že už samo získanie kvalitných holubov prinesie želateľný úspech a chov bude zakrátko na vysokej úrovni. Pri takomto zjednodušo­vaní veci sa však očakávané výsledky chovateľského snaženia spravidla nedostavia, ale môže to viesť aj k rýchlemu úpadku chovu. Chovateľ nemá zabúdať na to, že na začiatku každej sezóny treba preventívne vyšetriť trus holubov, aby sa získal obraz o celkovej zdravotnej situácii chovu.

Chovateľské zariadenia

Medzi najzávažnejšie nedostatky v chove holubov patrí nevyhovujúci holubník. Holubník má byť postavený tak, aby bol chránený pred sever­nými vetrami, dostatočne svetlý a bez prievanu. Ako stavebný materiál sa odporúča tehla. Mimoriadnu pozornosť treba venovať riešeniu spodnej izolácie, lebo vlhkosť je vhodným prostredím na šírenie rozličných ocho­rení. Vnútorné vybavenie treba riešiť tak, aby každé miesto v holubníku bolo dobre prístupné a dalo sa ľahko čistiť. Napájačky umiesťujeme vždy na vyvýšené miesta, aby sa neznečisťovala voda na napájanie. Aj kŕmid­lá musia byť postavené na roštoch, aby zrno nepadalo na podlahu znečis­tenú trusom. V opačnom prípade je ťažké vyhnúť sa kontaminácii kr­miva. Materiál chovného zariadenia i jeho vybavenia má byť ľahko a dobre čistiteľný.

V holubníku nesmieme zabudnúť na úplne samostatné izolačné odde­lenie — karanténu, do ktorej umiesťujeme choré alebo nové holuby. Nové holuby držíme v karanténe najmenej dva týždne.Niektoré veľmi prešľachtené plemená holubov sú stále zatvorené, bez možnosti voľného pohybu. Krátky pohyb na slnku im umožní primerane veľká voliéra. Trvalým nebezpečenstvom pre holuby je hlinená podlaha voliér, pretože vytvára priaznivé podmienky na šírenie viacerých ocho­rení. Najlepšia je drevená roštová podlaha.

Ćistota a dezinfekcia

Pravidelné čistenie holubníka má byť samozrejmosťou. Holubník možno čistiť aj každý deň, najmä pri výskyte parazitóz. Minimálnou požiadavkou je raz týždenne vyčistiť aj chovné zariadenia. Veľmi účinné je mechanické .čistenie spojené s čiastočnou dezinfekciou chovateľských potrieb 2% Jodonalom A alebo 4 % Odoritom. Holubník treba aspoň štyrikrát do roka vybieliť vždy čerstvo pripraveným 20 % vápenným mliekom. Vápno má veľmi dobré dezinfekčné vlastnosti voči choroboplodným zárodkom. Z ostatných dezinfekčných prostriedkov sa často používa 2 — 4 % lúh sodný. Pri práci treba používať ochranné rukavice.

V chovoch, v ktorých sa vyskytujú vonkajšie parazity, robíme v jarných mesiacoch ešte pred začiatkom znášky preventívne opatrenia. Holuby zastriekame Natural sprayom alebo Arpalitom, ktorý je veľmi účinný a možno ním nastriekať aj chovateľské zariadenie Takúto dezinfekciu možno robiť aj na začiatku jesene.

Kŕmenie

   Dôležitou podmienkou prevencie je kvalitné kŕmenie holubov po cely rok, na čo sú veľmi náročné najmú stálo zatvorené a vysoko prešľachtené plemená. Nevyhnutný je        stály prísun živín, prevažne bielkovín. Vážne poruchy zdravia však môže spôsobiť aj nedostatok vitamínov. Preto holubom podávame veľké množstvo zeleného krmiva,          ktoré obsahuje všetky potrebné zložky a holuby ho obľubujú. Ak ho nemôžeme zabezpečiť, najmä v zimných mesiacoch, podávame holubom vitamínové prípravky.